Powrót
Polityka prywatności


Niniejsza Polityka prywatności określa sposób, w jaki BBDO Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6C, 01-531, NIP 5260215071 („BBDO”, „my”) wykorzystuje dane osobowe zbierane za pomocą strony internetowej https://bbdo-wwa.prowly.com/ (Strona). W Polityce prywatności opisane zostały, w szczególności rodzaje danych, które pozyskujemy za pośrednictwem Strony, jak również podmioty, którym możemy je udostępniać oraz przysługujące prawa związane z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych. Opisujemy także, w jaki sposób możesz się z nami skontaktować w sprawach dotyczących wykorzystywania Twoich danych osobowych.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających ze Strony, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Kim jesteśmy?

BBDO jest administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pomocą Strony.

Tym samym, BBDO odpowiedzialne jest za przedstawienie informacji dot. przetwarzania danych osobowych zawartych w niniejszej Polityce Prywatności, określenie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, właściwe zabezpieczenie danych osobowych, dbanie o spełnienie zasad ochrony danych osobowych wskazanych w RODO, jak również za realizację praw przysługujących na podstawie RODO osobom, których dane są przetwarzane.

Dane, które pozyskujemy, cel ich wykorzystania i podstawa prawna

W związku z prowadzeniem Strony wykorzystujemy Twoje dane osobowe w opisanych poniżej celach:

Korzystanie ze Strony 
Przetwarzamy dane osobowe w celu zapewnienia możliwości korzystania ze Strony. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z poniższym regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Kontakt z dziennikarzami
Przetwarzamy dane osobowe dziennikarzy w celu informowania o działalności BBDO w szczególności przekazywania informacji opisujących usługi świadczone przez BBDO lub projekty zrealizowane przez BBDO oraz prowadzenia komunikacji.

Przetwarzane przez nas w tym celu dane osobowe pochodzą z trzech źródeł:
W zależności od źródła pozyskania danych, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w różnym zakresie, obejmującym najczęściej:
Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu naszych produktów i usług – w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych ze źródeł publicznie dostępnych (bezpośrednio ze stron internetowych redakcji lub z bazy Media Discovery). Podstawą prawną przetwarzania jest również Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacji, w której dokonałeś subskrypcji naszego newslettera. Twoje dane będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu lub do momentu wycofania zgody.

Prowadzenie statystyk, poprawa komfortu korzystania ze Strony oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Strony
W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące informacje na temat Twojej aktywności na Stronie (kliknięcia na Stronie, odwiedziny na Stronie czy też dane dotyczące korzystania z określonych usług na Stronie), w tym dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

Podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ułatwieniu korzystania ze strony, generowaniu statystyk pomocnych w administrowaniu stroną oraz zapewnieniu bezpieczeństwa informatycznego Strony. Twoje dane będą przechowywane w tym celu nie dłużej niż 1 rok. Możesz nie zaakceptować zapisywania na swoim urządzeniu plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki. Może to jednak ograniczyć funkcjonalność strony internetowej, w tym uniemożliwić dostęp do niektórych jej części

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania
W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w skardze, wniosku lub pytaniu, a także dane dotyczące korzystania ze Strony, związane ze zgłoszoną skargą, wnioskiem lub pytaniem.

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu należytej obsługi użytkownika Strony i udzieleniu odpowiedzi na pytanie.

Twoje dane będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie lub w celu podjęcia innych działań w związku z otrzymaną od Ciebie wiadomością, nie dłużej jednak niż 1 rok.

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń
W tym celu możemy przetwarzać dane osobowe dotyczące korzystania ze Strony, innych usług oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi przez okres przedawnienia tych roszczeń.

Udostępnianie danych

Udostępniamy Twoje dane osobowe w następujących przypadkach:
Z dostawcami usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe zawieramy umowy, na mocy których podlegają oni naszym poleceniom.

Przekazywanie danych

Zasadniczo przetwarzamy Twoje dane osobowe w obrębie EOG. Będziemy je także przekazywać do innych miejsc, w których działają firmy świadczące usługi na naszą rzecz, np. dostawcy hostingu i systemów informatycznych w USA.
Niektóre miejsca nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak w EOG. Przy przekazywaniu Twoich danych osobowych do takich miejsc dopilnujemy, aby spełnione były wszystkie wynikające z RODO wymogi w tym zakresie. Zawrzemy standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję (dostępne tutaj) z podmiotami, którym dane będą przekazywane, lub będziemy przekazywać dane osobowe podmiotom, które uzyskały certyfikację w ramach programu tarczy prywatności (Privacy Shield).

Jakie prawa Ci przysługują?

Masz prawo do żądania:
Masz również prawo:
W przypadku pytań lub w celu skorzystania z przysługujących praw skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdują się w sekcji poniżej „Jak się z nami skontaktować?”.

Odnośniki do innych stron internetowych

Dla Twojej wygody i w celach informacyjnych na naszej Stronie możemy zamieszczać odnośniki do innych stron internetowych. Inne strony internetowe, do których zamieszczamy odnośniki, zazwyczaj publikują własne polityki dotyczące prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z nimi w przypadku odwiedzania takich stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści publikowane na innych stronach internetowych, za same strony ani za praktyki prowadzących je podmiotów dotyczące prywatności.

Cookies

Na Stronie wykorzystujemy pliki „cookie” dostarczane przez właściciela platformy Prowly. Dane pozyskiwane za pośrednictwem tych plików w związku z korzystaniem ze Strony przetwarzane są wyłącznie przez BBDO.

Zwracamy Twoją uwagę, że w przypadku korzystania z platformy Prowly w zakresie szerszym niż Strona, właściciel tej platformy będzie gromadził i przetwarzał Twoje dane osobowe (w tym dane pozyskane za pośrednictwem plików „cookie”) na zasadach określonych w swojej polityce prywatności (dostępnej pod adresem: https://prowly.com/pl/polityka-prywatnosci).

Pliki „cookie” to pliki tekstowe przesyłane przez strony internetowe na komputer lub inne połączone z Internetem Twoje urządzenie, które umożliwiają jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej przeglądarki lub zachowanie informacji o jej ustawieniach.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę witryny, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym i specjalny numer. Rejestrują one informacje na temat Twojej aktywności na Stronie, w tym dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. Obejmują one w szczególności takie dane jak: kliknięcia na Stronie, odwiedziny na Stronie (głównej i podstronach), data założenia konta na Stronie czy też dane dotyczące korzystania z określonych usług na Stronie.
Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:
W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Masz możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji "Pomoc" można znaleźć informacje, jak odrzucić zapisywanie nowych plików cookies, jak usunąć dotychczas zapisane pliki cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookies oraz jak zablokować działanie plików cookies.

Aktualizacje Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. Informację o wszelkich istotnych zmianach w naszej Polityce prywatności zamieścimy na Stronie, a w górnej części niniejszego dokumentu wskażemy datę ostatniej aktualizacji.

Jak się z nami skontaktować?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (Joanna Sokolewicz-Janeczko) drogą elektroniczną na adres daneosobowe@bbdo.com.pl lub pisemnie na adres BBDO Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6C, 01-531 Warszawa


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Data ostatniej modyfikacji: marzec 2020 r.

1. Postanowienia ogólne

1.1
Poniższy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach korzystania ze strony internetowej BBDO.pl oraz http://press.bbdo.pl/ (dalej łącznie jako „Serwis”).

1.2
Administratorem Serwisu jest BBDO Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6c, 01-531 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125186, NIP 526-02-15-071, REGON 010599822 („Administrator”).

1.3
Korzystanie z Serwisu odbywa się zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem. Użytkownicy nie mogą umieszczać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest dokonywanie czynności niezgodnych z prawem lub Regulaminem, w tym takich, które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby do niego dostęp bądź stanowiły naruszenie praw Administratora lub osób trzecich.

1.4
Materiały dostępne w Serwisie podlegają ochronie prawnej, a prawami własności intelektualnej w stosunku do nich dysponuje Administrator bądź inne podmioty. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, wykorzystywanie materiałów dostępnych w Serwisie bez uprzedniej zgody uprawnionych jest zabronione.

1.5
Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie z Serwisu było w pełni bezpieczne dla użytkowników, niemniej Administrator informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem, m.in. ze względu na możliwość przejęcia kontroli nad stronami internetowymi przez osoby nieuprawnione, co może powodować zakłócenia w ich funkcjonowaniu.

2. Korzystanie z Serwisu

2.1
Do korzystania z Serwisu niezbędne jest wykorzystanie przeglądarki internetowej (Firefox, Chrome, Edge, Opera, Safari w aktualnie najnowszej wersji) oraz komputera bądź innego urządzenia z dostępem do Internetu.

2.2
W Serwisie świadczona jest usługa dostępu do jego zawartości, w tym do treści, tekstów i multimediów. W Serwisie dostępnym pod adresem http://press.bbdo.pl dostępna jest również możliwość zapisu na newsletter Administratora.

2.3
Dostęp do Serwisu i świadczonej za jego pomocą usługi jest nieodpłatny.

2.4
Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez użytkownika korzystania z Serwisu.

2.5
Administrator informuje, że ze względu na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi dostępu do Serwisu za zgodą użytkownika, użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie tej usługi, na mocy art. 38 pkt 13 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Użytkownik może jednak w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi świadczonej w ramach Serwisu, a umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca dostępu do Serwisu ulega rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez strony, z chwilą opuszczenia Serwisu przez użytkownika.

2.6
Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu dostępnego pod adresem http://press.bbdo.pl w tym zakresu i celów przetwarzania tych danych są opisane w Polityce prywatności Serwisu [http://press.bbdo.pl/privacy-policy].

2.7
W Serwisie dostępnym pod adresem http://press.bbdo.pl/stosowane są tzw. pliki cookies. Informacje na temat ich stosowania można znaleźć w Polityce prywatności Serwisu http://press.bbdo.pl/privacy-policy].

2.8
Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu dostępnego pod adresem BBDO.pl, w tym zakresu i celów przetwarzania tych danych są opisane w Polityce prywatności Serwisu [http://press.bbdo.pl/privacy-policy].

2.9
W Serwisie dostępnym pod adresem https://bbdo.pl/ stosowane są tzw. pliki cookies. Informacje na temat ich stosowania można znaleźć w Polityce prywatności Serwisu [http://press.bbdo.pl/privacy-policy].

3. Reklamacje

3.1
Pytania lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu można zgłaszać Administratorowi pocztą elektroniczną na adres info@bbdo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3.2
Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres podany przez użytkownika.

3.3
W celu pozasądowego rozwiązywania sporów użytkownicy będący konsumentami mają prawo skorzystać z unijnej platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr

4. Postanowienia końcowe

4.1
W działalności Serwisu mogą występować przerwy, np. konserwacyjne, podczas których nie można z niego korzystać. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informować użytkowników poprzez dostępne środki, np. poprzez umieszczanie komunikatów.

4.2
Korzystanie z Serwisu podlega przepisom prawa polskiego, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.

4.3
Regulamin jest udostępniony w Serwisie.

4.4
Z ważnych przyczyn, zwłaszcza w przypadku wprowadzenia nowych funkcjonalności Serwisu albo zmian przepisów prawa, Regulamin może ulegać zmianom. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych użytkowników. Administrator publikuje nową treść Regulaminu w Serwisie.
Powrót